Vrije Basisschool Bleydenberg

Opvoedingsproject

Als katholieke basisschool volgen we de christelijke waarden. Zo hebben we aandacht voor hen die vandaag de minste kansen krijgen en zijn kinderen met verschillende culturele en religieuze achtergronden welkom. Wij geven uitdrukking aan ons geloof in het evangelie en volgen het ritme van het liturgisch jaar maar maken ook andere religieuze feestdagen in de klas bespreekbaar. Vanuit deze visie streven wij naar kwaliteitsvol onderwijs.
Meer over ” Klemtonen in onze school” en concrete voorbeelden vind je hier.

Kwaliteitsonderwijs heeft:

aandacht voor het brede kind

Niet alleen de schoolse vakken, zoals taal en rekenen, maar ook andere bredere competenties zoals zelfsturing (leren leren), sociale vaardigheden, muzische talenten, waardenbeleving en sportieve ontwikkeling… worden bij alle kinderen gestimuleerd.

aandacht voor werk- en organisatievormen

Opdat kinderen sociale vaardigheden zouden ontwikkelen, kiezen we vaak voor werkvormen die deze vaardigheden op natuurlijke wijze ondersteunen.
Groepswerk, zowel in heterogene als homogene groepen, organisatievormen waarin coöperatief leren vervat zit, partner- en duo-werk,… Kortom, kinderen leren van mekaar en met mekaar.
Waar mogelijk wordt gezocht naar taken die taakgericht en relevant zijn en worden opdrachten gegeven die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. Zo wordt de motivatie van de kinderen verhoogd. Bij het uitvoeren van deze taken ervaren de leerlingen dat het zoekproces, exploreren, vragen stellen, hulp vragen … even belangrijk is als het eindproduct.
Hiernaast willen we de aandacht voor het cognitieve niet uit het oog verliezen. Van automatisaties en basisbegrippen voor wiskunde, spelling en andere basiscompetenties -zoals beschreven in de eindtermen- verwachten we dat de kinderen deze zelfstandig beheersen. Zorgvuldig inoefenen in groep en individueel gaat hieraan vooraf.

aandacht voor het curriculum

Wat moeten onze kinderen kennen als ze bij ons de school verlaten? We willen dat al onze leerlingen vertrekken met de basiskennis nodig voor een goede start in het secundair onderwijs.
Eindtermen, ontwikkelingsdoelen en doelen beschreven in onze leerplannen zijn de richtingaanwijzers die onze school volgt om al de leerlingen bij de eindmeet te brengen. Al onze kinderen moeten ervaren dat we geloven in hun mogelijkheden om zich te blijven ontwikkelen en zo deze eindmeet te bereiken.

aandacht voor een systematische opvolging van alle kinderen

Via toetsen, screening en dagelijkse observaties worden de vorderingen en het welbevinden van de kinderen opgevolgd. Indien er tekorten of noden (voor schoolse prestaties, maar ook bredere competenties) vastgesteld worden, gaan we op zoek naar preventieve en remediërende maatregelen. Deze maatregelen hebben betrekking op de algemene klasaanpak zoals eerder beschreven in “aandacht voor werk- en organisatievormen”.
Voor sommige leerlingen zullen nochtans nog meer specifieke ingrepen nodig zijn. Ook hier moet er aandacht zijn voor de hele persoon. We zorgen ervoor dat deze maatregelen geen stigmatiserend en isolerend effect hebben op de leerling. Integendeel, ze moeten het zelfvertrouwen van de leerling versterken omdat ze vertrekken vanuit succeservaringen.
Bij het uitstippelen en uitvoeren van deze specifieke maatregelen maakt de school gebruik van de ervaring van externen (Vb. VCLB –meer uitleg zie 2.9-,
schoolopbouwwerk,…) maar zeker ook van de ervaringen en medewerking van de ouders.
Al de preventieve en remediërende maatregelen worden systematisch bijgehouden in een kindvolgsysteem.

aandacht voor het betrekken van ouders

Ouders zijn de eerste partij die we aanspreken bij de zoektocht naar de groei van de kinderen en hun keuzes voor de toekomst. Ouders ondersteunen immers hun kinderen en moedigen hun leerinspanningen aan.

goede en gemotiveerde leerkrachten

We verwachten van onze leerkrachten een blijvende aandacht voor de noden van elk kind. Net zoals de kinderen moeten de leerkrachten, en de school als lerende organisatie, zich kunnen en willen ontplooien. Het streven naar een kwaliteitsvolle school is geen geïsoleerd gebeuren van bepaalde leerkrachten maar een zoektocht met gans het team.
Zo werken we samen aan een school waar het goed is voor alle participanten.