Vrije Basisschool Bleydenberg

Klassenraad

De klassenraad is een team van personeelsleden dat onder de leiding van de directeur of zijn afgevaardigde, de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingen-/kleutergroep of een individuele leerling/kleuter.

Deze raad oordeelt of een leerling/kleuter in voldoende mate de doelen die in het leer- en ontwikkelingsplan opgenomen zijn, bereikt heeft. De klassenraad baseert zich daarbij op de gegevens uit het leerlingen-/kleuterdossier. De klassenraad vormt bij het einde van elk schooljaar een gemotiveerde eindbeoordeling van elke leerling. Deze eindbeoordeling met eventueel negatief advies voor de overgang naar een hogere klas is bindend, uitgezonderd de overgang van de kleuterschool naar het eerste leerjaar (indien het kind het voorgaand schooljaar minstens 290 halve dagen aanwezig was in het Nederlandstalig kleuteronderwijs) en de overgang van het zesde leerjaar naar de secundaire school. De klassenraad heeft beslissingsrecht bij kinderen die ‘onvoldoende’ aanwezig waren in het kleuteronderwijs en bij vervroegde instap naar het eerste.

Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.

Het is eveneens de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom, bv. in de kleuterschool na een instapdatum.