Vrije Basisschool Bleydenberg

Schoolraad

Via de schoolraad participeren ouders, personeel en de lokale gemeenschap samen in het schoolbeleid met elk evenveel vertegenwoordigers. De directeur zit met adviserende stem in de schoolraad.
De schoolraad informeert en communiceert over zijn werking aan de ouders, leraren en leerlingen.

De pedagogische raad (de leerkrachten) en de ouderraad duiden hun vertegenwoordigers aan in de schoolraad. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden gecoöpteerd door de andere leden. De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.

De schoolraad heeft adviesbevoegdheid, overlegbevoegdheid en informatierecht over beslissingen die het schoolleven beïnvloeden.

Het schoolbestuur verantwoordt waarom zij een advies van de schoolraad niet volgt. Wanneer de schoolraad overlegt met het schoolbestuur, komt er een akkoord of niet-akkoord. Een akkoord wordt door het schoolbestuur uitgevoerd. Is er geen akkoord, dan neemt het schoolbestuur de eindbeslissing.

leden

Pedagogische raad

Caroline Ruell

Elke Guelinckx

Ouderraad

Karolien Decamps

Susan Hill

Gecoöpteerd

Kasper Buntinx

Zuster Meekers